Chevrolet Impala – 1962

Chevrolet Impala 1962

  • 283 & PG
  • Styr & bromsservo