Chevrolet Impala – 1967

Chevrolet Impala 1967 stationwagon

  •  V8 327,275Hp
  • 4port
  • turbo 400
  • 12 bult
  • ac
  • tilt
  • 8” rally Wheels.